Privacyverklaring

WeLove2Dance, gevestigd aan Volendamlaan 660 te Den Haag is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.welove2dance.nl
Volendamlaan 660 te Den Haag

Esmee Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van WeLove2Dance.
Zij is te bereiken via info@welove2dance.nl

WeLove2Dance verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens aan ons hebt
verstrekt voor het krijgen van danslessen en het innen van de contributie.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@welove2dance.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WeLove2Dance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

WeLove2Dance neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

WeLove2Dance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de voor
onze administratie wettelijk voorgeschreven bewaartermijn. Daarna worden de
gegevens vernietigd.

WeLove2Dance verstrekt persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

WeLove2Dance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door

WeLove2Dance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@welove2dance.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

WeLove2Dance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

WeLove2Dance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@welove2dance.nl