Inschrijven

Inschrijfformulier


Of open hier inschrijfformulier het van We ❤ 2 Dance.
Klik rechtsonder op opslaan of afdrukken om het formulier te printen.

Heb je nog geen gratis proefles gevolgd?
Meld je dan nu aan voor een gratis proefles en ervaar of je dansen net zo leuk vindt als wij.
Na de proefles ontvang je van de docent een inschrijfformulier.

Het inschrijfformulier kun je bij de eerstvolgende les afgeven aan de docent.

          Welkom bij We ❤ 2 Dance!


 • Privacyverklaring

  WeLove2Dance, gevestigd aan Volendamlaan 660 te Den Haag is
  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
  privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  www.welove2dance.nl
  Volendamlaan 660 te Den Haag

  Esmee Mulder is de Functionaris Gegevensbescherming van WeLove2Dance.
  Zij is te bereiken via info@welove2dance.nl

  WeLove2Dance verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens aan ons hebt
  verstrekt voor het krijgen van danslessen en het innen van de contributie.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
  of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
  ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
  te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
  toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
  gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  info@welove2dance.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  WeLove2Dance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de contributie
  • Je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
   voeren

  WeLove2Dance neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
  zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

  WeLove2Dance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
  doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de voor
  onze administratie wettelijk voorgeschreven bewaartermijn. Daarna worden de
  gegevens vernietigd.

  WeLove2Dance verstrekt persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de
  uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
  verplichting.

  WeLove2Dance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
  te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door

  WeLove2Dance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
  bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in
  een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
  verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@welove2dance.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een
  kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
  pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
  privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  WeLove2Dance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
  dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
  volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
  persoonsgegevens/tip-ons

  WeLove2Dance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
  en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch
  niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
  info@welove2dance.nl

 • Tarieven

  Schrijf je nu in bij We ❤ 2 Dance voor het nieuwe seizoen 2020!

  Jaarlijks (11 maanden x €28)€ 308,-
  Halfjaarlijks € 154,-
  Maandelijks€ 28,-